Syntetyczny Instrument Pochodny

Termin „syntetyczny instrument pochodny” odnosi się do instrumentu pochodnego naśladującego swój instrument bazowy (którym może być akcja, towar, indeks itp.), ale jednocześnie zmieniającego istotne cechy, takie jak metodologia kalkulacji swojej ceny. Syntetyczne instrumenty pochodne, ze względu na skomplikowaną metodologię używaną do kalkulacji ich ceny, są produktami złożonymi.

Jak wszystkie inne produkty pochodne, syntetyczne instrumenty pochodne dają traderom możliwość spekulowania na zmianach cen bez konieczności posiadania danego instrumentu finansowego. Opierają się one na kontraktach, co oznacza, że możesz handlować daną liczbą kontraktów, z których każdy będzie odpowiadał bazowej ilości danego aktywa.

Przed rozpoczęciem handlu Syntetycznymi Instrumentami Pochodnymi radzimy zapoznać się z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje, Metodologią, a także Scenariuszami Wyników, aby lepiej zrozumieć ryzyko związane z wykorzystaniem tego typu instrumentów pochodnych. Ryzyko, które może im towarzyszyć, to między innymi nagła i drastyczna zmiana ceny aktywów.

Każdy Syntetyczny Instrument Pochodny ma określony współczynnik dźwigni finansowej, którego celem jest odwzorowanie wielokrotności wyników osiąganych przez aktywa bazowe. Innymi słowy, współczynnik dźwigni jest mnożnikiem, przez który indeks lewarowany zamierza osiągać wyniki w stosunku do indeksu macierzystego.

CFD na syntetyczne instrumenty pochodne

Syntetyczne Instrumenty Pochodne są produktami złożonymi i ryzykownymi ze względu na skomplikowaną metodologię stojącą za ich kalkulacją cenową. Syntetyczne Instrumenty Pochodne podlegają Zdarzeniom Korporacyjnym, które mogą wystąpić w następujących okolicznościach:

• Jeśli wartość osiągnie poziom poniżej 50, wówczas na produkcie przeprowadzany jest reverse split.

• Jeżeli wartość zamknie się na poziomie wyższym niż 10.000 wówczas na produkcie przeprowadzany jest split.

W przypadku odwrotnego splitu po dostosowaniu jakiejkolwiek transakcji, jeśli wielkość pozycji będzie równa lub mniejsza niż 0,01, wtedy Spółka zamknie odpowiednią transakcję po ostatnim dostępnym kursie rynkowym i zrealizuje Zysk i Stratę.

Należy zapoznać się z naszym Dokumentem zawierającym kluczowe informacje na temat syntetycznych instrumentów pochodnych, aby uzyskać informacje związane z metodologią tego produktu, scenariuszami wyników i ryzykiem z nim związanym.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!
Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!
WhatsApp

Możesz teraz korzystać z WhatsApp, aby łączyć się z nami na żywo. Klikając WhatsApp, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo lub prywatność informacji przesyłanych za pośrednictwem WhatsApp podczas komunikacji ze Spółką, w tym za uzyskiwanie rozmów, adresów e-mail lub innych danych osobowych od osób trzecich. Więcej informacji można znaleźć w naszym Zrzeczenie Się Odpowiedzialności Przez Osoby Trzecie

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK